spřátelené weby:       Ilustrace   |   Animace   |   Vizualizace   | |   Loutky   |   Luky   |   Soustružení dřeva
   Grafikajinak   |   Kontakt

VIZUALIZACE

Základem bezproblémové spolupráce mezi klientem a zhotovitelem je kvalitní komunikace. Před započetím prací na zakázce je třeba předat veškeré informace a materiály pro vytvoření vizualizace. Na základě těchto informací se stanoví přesný rozsah prací na dané vizualizaci a je možné stanovit cenu za vizualizaci.


Zadání a dokumentace

Je nutno stanovit kontaktní osoby a doložit projektovou dokumentaci (pokud nejsou ve finální fázi, v co největší míře rozpracovanosti). Základní výkresy projektové dokumentace nezbytně potřebné pro zpracování vizualizace je půdorys všech podlaží, pohledy, situace, řezy popř. výkres skladby střechy. Každá změna projektu znamená další navýšení zakázky vícepracemi.
Dále je nutno upřesnit ve finální fázi pohledy na objekt . Pokud má klient zájem o zákresy do fotografií, je nutno fotografie dodat v co nejlepším rozlišení a kvalitě. Je důležité také pokud si klient pořizuje foto sám, aby dbal na dobré světelné osvětlení, aby nebyly stávající objekty ve stínu, za stromy atd.

Dále je nezbytné dodat všechny typy použitých stavebních materiálů, barev a jejich specifikace. Pokud specifikace nejsou dodány, vytvoříme náš architektonický návrh, ale v případě dalších úprav materiálů a barev ze strany klienta se už jedná o vícepráce.
Stanovení velikosti výstupu vizualizace Jedná se o to, k jakému účelu má vizualizace sloužit (web, tištěné materiály...).


Objednávka

Klient sepíše objednávku, kterou předá/zašle emailem se všemi potřebnými dokumenty a specifikacemi. Na základě jeho objednávky zhotovíme přesnou cenovou nabídku a připravíme smlouvu o dílo. Do zaplacení celkové částky za objednané dílo je vizualizace majetkem zhotovitele a není povoleno její užívání a distribuování za jakýmkoli účelem bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo na následné zveřejnění vizualizací pro své propagační účely v tištěných médiích, tak i v elektronické podobě bez souhlasu objednatele.


Předání vizualizace

Menší vizualizace většinou předáváme emailem, větší zakázky na CD/DVD.

přístupy na stránku:      
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: :grafikajinak@seznam.cz